Thumbnail

OD-9195

6,600.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 432 ครั้ง

*ตู้เอกสารที่มีลักษณะพิเศษเป็นตู้ 2 บานเปิดด้านบนและตู้วางของเอนกประสงค์อยู่ในตู้เดียวกันภายในมีชั้นสำหรับใส่เอกสาร ขานด 90*400*1950 mm (LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

OD-9155

5,500.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 447 ครั้ง

*ตู้เอกสารที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเป็นตู้สองบานเปิดด้านบนและมีตู้วางของเอนกประส งค์อยู่ด้านล่างภายในมีชั้นสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด 900*400*1550 mm (LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

S-9115

4,000.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1694 ครั้ง

*ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ภายในตู้มีชั้นสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 9-00*400*1150mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

S-975

3,100.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1750 ครั้ง

ตู้บานเลื่อนทึบ ภายในตู้มีชั้นสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 900*400*750 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-9195

6,100.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1239 ครั้ง

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ภายในตู้มีชั้นสำหรับวางของ ขนาด 900*400*1950mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-9155

5,600.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 462 ครั้ง

*ตู้เอกสารบานเปิด 2 บาน ภายในตู้มีชั้นสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด 900*400*1550 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-9115

4,100.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1841 ครั้ง

*ตู้เอกสารบานเปิด 2 บาน ภายในตู้มีชั้นสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด 900*400*1150 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-975

3,300.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1504 ครั้ง

*ตู้เอกสาร 2 บาน ภายในตู้มีชั้นสำหรับวางของ ขนาด 900*400*750 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-930

2,200.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1462 ครั้ง

*ตู้เอกสารบานเปิด 2 บาน ภายในมีชั้นสำหรับใส่ของขนาด 900*400*300  (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

O-9195

5,200.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1721 ครั้ง

*ตู้วางของเอนกประสงค์ชนิดไม่มีบานเปิด ขนาด 900*400*1950 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

O-9115

4,300.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 479 ครั้ง

*ตู้วางของเอนกประสงค์ชนิดไม่มีบานประตู ขนาด 900*400*1550 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

O-9115

3,600.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 463 ครั้ง

*ตู้วางของเอนกประสงค์ชนิดไม่มีบานประตู ขนาด 900*400*1150 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

O-975

2,480.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 488 ครั้ง

*ตู้วางของเอนกประสงค์ ไม่มีบาน 2ชั้น ขนาด 900*400*750 mm (LUCKY) อ่านต่อ